Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel waarin is geregeld dat werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij betalen aan werknemers die twee jaar of langer ziek zijn. Deze compensatieregeling zal naar verwachting op 1 januari 2020 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 in werking treden en dus gelden voor transitievergoedingen die zijn betaald aan langdurig zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd.

De regeling geldt ongeacht de wijze waarop de arbeidsovereenkomst met de langdurige zieke werknemer is geëindigd (opzegging, ontbinding of met wederzijds goedvinden) en voor alle werkgevers, derhalve onafhankelijk van het aantal werknemers dat zij in dienst hebben. De door de werkgever te ontvangen compensatie zal nooit meer bedragen dat het bedrag aan transitievergoeding dat de werkgever is verschuldigd op het moment dat de loonbetalingsverplichting na 2 jaar ziekte afloopt. Bij een latere beëindiging, bijvoorbeeld als gevolg van een aan de werkgever opgelegde loonsanctie, telt de periode van de loonsanctie c.q. het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte heeft voortgeduurd niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

De regeling zal worden uitgevoerd door UWV en worden gefinancierd uit het Algemene Werkloosheidsfonds. Pas vanaf 1 april 2020 kan de compensatie daadwerkelijk worden aangevraagd. Het is voor werkgevers daarom zaak de volgende stukken goed te bewaren:
– de arbeidsovereenkomst;
– de toestemming van UVW voor opzegging, de ontbindingsbeschikking van de rechter of de vaststellingsovereenkomst;
– bewijsstukken waaruit blijkt sinds wanneer de werknemer ziek was en dat de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte is geëindigd;
– bewijstukken van het betaalde loon tijdens ziekte;
– een berekening van de hoogte van de (betaalde) transitievergoeding;
– een specificatie van eventueel betaalde inzetbaarheidskosten die op de transitievergoeding in mindering zijn gebracht. Die kosten komen eveneens voor compensatie in aanmerking;
– bewijs van de betaling van de transitievergoeding.

Wilt u meer weten, neem dan contact op