Zieke werknemer heeft recht op 100% loon over vakantie-uren, ook in derde ziektejaar en na eindigen dienstverband

Een zieke werknemer heeft gedurende maximaal twee jaar recht op doorbetaling van loon. In de praktijk op grond van de arbeidsovereenkomst of een cao doorgaans 100% van het loon tijdens het eerste ziektejaar en 70% van het loon gedurende het tweede ziektejaar. Indien de zieke werknemer na 104 weken ziekte niet in de eigen – of een aangepaste functie met loonwaarde werkzaam kan zijn, wordt diens arbeidsovereenkomst meestal beëindigd. De kantonrechter Zaanstad moest oordelen over een situatie die zich in de praktijk niet zo heel vaak voordoet, namelijk de situatie dat een zieke werknemer die meer dan twee jaar ziek was en die geen recht meer had op doorbetaling van loon, bij de werkgever in dienst bleef (een door de werkgever in stand gehouden slapend dienstverband, mogelijk om te voorkomen dat aan de werknemer een transitievergoeding voldaan zou moeten worden)  Tijdens de eerste twee ziektejaren had de werknemer niet al zijn opgebouwde vakantiedagen opgenomen. In het derde ziektejaar nam de werknemer deze vakantiedagen alsnog op. De vraag was of de werkgever aan de werknemer loon moest betalen tijdens deze vakantie.

De Kantonrechter Zaanstad zag zich daarmede geplaatst voor de vraag hoe de regel, dat na twee jaar ziekte de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt (artikel 7:629 BW) zich verhoudt tot de regel, dat de werknemer tijdens vakantie recht heeft op loon (artikel 7:639 BW). In zijn afweging betrekt de kantonrechter Europese regelgeving en jurisprudentie van het Hof van Justitie. Daaruit valt af te leiden dat zieke werknemers recht hebben op vakantie en dat een zieke werknemer dezelfde beloningsrechten heeft tijdens vakantie als wanneer hij niet ziek zou zijn. Duidelijk is dat een niet-zieke werknemer recht heeft op betaling van 100% van zijn loon tijdens vakantie. Omdat een zieke werknemer dezelfde beloningsrechten heeft, heeft de zieke werknemer dus – net als zijn niet-zieke collega – ook recht op 100% loon tijdens vakantie. Ook als de betalingsverplichting is geëindigd omdat de werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De kantonrechter oordeelt dan ook dat de werkgever recht heeft op 100% van het hem toekomende loon over de vakantiedagen die hij in het derde ziektejaar op heeft genomen (zie voor de uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2018:2766).

De voornoemde uitspraak is in lijn met een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep  van 22 november 2017. Daarin oordeelde de Raad dat niet genoten vakantie-uren bij ontslag moeten worden vergoed naar 100% van het loon, ook al is de werknemer ziek en ontving hij daarom slechts 70% van dat loon. Ook een WAO-uitkering mag niet op de vergoeding van vakantie-uren bij ontslag in mindering worden gebracht (zie voor de uitspraak: ECLI:NLCRVB:2017:4017).

Wilt u meer weten, neem dan contact op